TOPLUM MERKEZLERİ TANIM:

“Toplum merkezleri” hızlı toplumsal değişme, kentleşme ve göçün yarattığı sorunlar doğrultusunda, bireylerin, grupların, ailelerin ve toplumun sorunlarla baş edebilmeleri ve bireylerin katılımcı, üretken ve kendine yeterli hale gelmesi amacıyla; koruyucu-önleyici eğitici-geliştirici, rehberlik ve rehabilite edici işlevlerini, bir arada ve en kolay ulaşılabilir biçimde, kamu kurum ve kuruluşları, yerel yönetimler, üniversiteler, sivil toplum örgütleri ve gönüllüler ile işbirliği ve eşgüdüm içinde sunmakla görevli ve yükümlü bulunan gündüzlü sosyal hizmet kuruluşlarıdır.


TOPLUM MERKEZLERİ TEMEL POLİTİKALAR VE ÖNCELİKLER:

Temel Politikamız ve önceliğimiz; İç göçten etkilenmiş, kentin yanı başında olup,kaynaklara ulaşamayan ve eşit fırsatlardan yoksun kalan çocuk, genç, kadın, erkek, yaşlı, engelli gruplarına, toplumsal cinsiyet eşitliği kapsamında koruyucu önleyici, eğitici, geliştirici hizmetlerin sunulması, erkek ve kadın bakış açılarının yaşamın her alanında eşit yer alması, kadının birey olarak güçlendirilmesi ve üretime katkısının sağlanmasıdır.
Kadınların bilgi, beceri, eğitim, inisiyatif gücü gibi niteliklerinin arttırılması, ortaya çıkma olasılığı olan pek çok sorunun önlenmesi anlamına gelmektedir. Bu gerçekten hareketle kadınların güçlendirilmesi Toplum Merkezlerinin en temel hareket noktasını oluşturmaktadır.
Olanaklar açısından dezavantajlı bölgelerde geleneksel yapı içerisinde bulunan kadınlar, anne ve eş kimliği ile var olmakta, toplumsal yaşama katılma ve birey olma fırsatından yoksun yaşamaktadır. Bu geleneksel yapı nedeniyle kadın ve genç kızların
toplumsal yaşama katılımını kolaylaştıracak ve kabul görecek yöntemler üretilmesi zorunludur.


TOPLUM MERKEZLERİ AMACI:

• Gelişen, değişen ülke koşulları ve anlayışı ile paralel her yaşa uygun sürdürülebilir insani gelişmeye katkı sağlamak.
• Demokratik davranışlar geliştirmek.
• Dezavantajlı ve yoksun konumda bulunan ve iç göçten etkilenen tüm nüfus kesimlerine yönelik Toplumsal Cinsiyet Eşitliği kapsamında toplumsal kaynaklara ve sosyal hizmetlere eşit ulaşımı sağlayacak sosyal, ekonomik ve kültürel gelişime uygun programlar hazırlamak ve uygulamak.
• Nüfusun tümüne yönelik kapsamlı bir program düzenlenmesi esas olmakla birlikte yerel özellikler göz önünde bulundurularak cinsiyete dayalı dengeleri sağlamaktır.
• Hedef gruplara, vatandaşlık bilinci kazandırmak örgütlü davranış ve katılım kapasitelerini geliştirmek
• Bireylere, ailelere ve topluluklara kişisel ve toplumsal yaşam becerileri kazandırmak,
• Bireylerde ve kırsal topluluklarda çevre duyarlılığını artırmak ve doğal çevrenin iyileştirilmesine katkı sağlamak,
• Yerel ve kamusal kuruluşlar, sivil toplum kuruluşları ile hizmet verilen bölgede bulunan kaynakların toplumsal cinsiyet eşitliği göz önünde bulundurularak kullanımında etkinliği artırmak.


SOSYAL HİZMETLER:

Bölgedeki bireylerin, ailelerin ve toplumların yaşadıkları çevre koşullarında, kontrolleri dışında gelişen sorunların önlenmesi ve çözümlenmesi, maddi olan ve maddi olmayan ihtiyaçların karşılanması, sosyal refahın ve yaşam kalitesinin iyileştirilmesi yönünde çalışmaları hedefliyoruz.
Bu anlamda ihtiyaç sahibi kişilere toplum merkezimizde bulunan Mevlana Mahalle muhtarımızla sürekli koordinasyon halinde çalışarak  gıda, ikinci el eşya ve giysi yardımı yapılmaktadır.  Yakacak, nakit ve benzeri maddi yardımlar için başvuran vatandaşlarımızın ilgili kurumlara yönlendirilmesi sağlanmaktadır.


PSİKOLOJİK DANIŞMA:

Psikolojik danışmanlık biriminde sağlıklı düşünüp, sağlıklı iletişim kurabilen bireyler ve aileler oluşturabilmek için birey ve grup terapileri düzenlenmektedir. Bugüne kadar 200’e yakın kişiyle bireysel görüşme yapılmıştır.
Ayrıca aile, çocuk, kadın konularında bilinç sağlamak amacıyla düzenli olarak seminerler verilmektedir.